Художествена литература
Научна литература
Справочна литература
Литература за деца
Мултимедийни издания
ENG
Ришард Легутко, СПОРОВЕТЕ ЗА КАПИТАЛИЗМА
За свободния пазар между утилитаризма, рационализма и еволюционализма,
за човека между екзистенцията и трансцеденцията
 
Полският философ Ришард Легутко (1949) е професор по история на философията в Ягелонския университет в Краков. Автор е на книгите Споровете за капитализма (1984), Sine ira et studio. Есета за литературата, филосфията и политиката (1989), Крити­ка на демокрацията във философията на Платон (1989), Абсолютната етика и от­вореното общество (1994), Не обичам то­лерантността (1993). Ришард Легутко е един от създателите на полското консерва­тивно списание "Арка".
 
Тема на настоящата книга е теоретичната конструкция laisez-faire като философска категория. Формулирана навремето от физиократите, тази максима е служела първоначално за обосноваване на икономическата свобода в аграрно-патерналистичната система. С времето обаче тя бива "иззета" от френските си създатели, за да се превърне в основа за програма, принципно различна от теорията на физиократите. Лесеферизмът започва все по-широко да се свързва с английския либерализъм, концепция, която приема, че свободното стопанство е само едно от проявленията на живота в свободното общество, наред с политическите свободи, толерант­ността в областта на културата, плурализма във възгле­дите и т. н. Оттук се налага мнението, че макар понятието laisez-faire  ("оставете да действат") да се отнася само до икономическата сфера, косвено то предполага утвърждаване на свободата като върховен идеал, което го превръща във фундамент на теорията за обществото на свободните хора. И макар развитието на свободния стопански пазар да не е било придружавано от свобода в другите сфери на живота, това се е смятало за аномалия, която рано или късно ще бъде или трябва да бъде отстранена. Това не е книга за политика или икономика, а за философия. Тук се представят и анализират върху примера на съвременната американска мисъл най-важните философски аргументи, изтъквани от теоретиците на лесеферизма при обоснова­ване на свободноконкурентния капитализъм. Поради това заключенията, до които достига този анализ, имат единствено общ смисъл и не водят до конкретни поли­тически изводи. Те биха могли обаче — или поне авторът се надява на това — да дадат някои понятийни разгра­ничения и теоретични обосновки, които да улеснят дис­кусията върху реалните шансове за възстановяване на капиталистическия обществен ред, както и да разкрият дилемите, пред които се изправя подобно начинание.
 
...една прекрасна книга за либерализма и свободния пазар, която би трябвало да бъде задължително четиво за всички либерали. 
 
Павел Шпевак
Res Publica
 
 
© 2018 Книгоиздателство "Перо"
Login Form

Забравена парола