Художествена литература
Научна литература
Справочна литература
Литература за деца
Мултимедийни издания
ENG
Лила Захариева, ПОГЛЕД КЪМ НАЙ-ДРЕВНАТА КУЛТУРА В НАШИЯ СВЯТ
Кога, в кои географски области, кои народи и раси поставят културното начало!
 
Какви енергии са позна­вали най-древните цивилизации, за да пренасят и вла­гат в храмове, гробници и пирамиди огромни каменни блокове (мегалити) с тежест над 1000 тона? Каква е тайната за ориентацията на величествените архитек­турни творения към определени небесни тела? От къде древните са черпели познания по космология, астрономия, астрология, матема­тика, сферична гео­метрия и други науки? Как да си обясним смайващите до днес пос­тижения в областта на хидромелио­рациите, благоустройството на пъ­тища, акведукти и водохранилища?
 
Докъде може човешкият пог­лед да проникне през пластовете на хилядолетията и да узнае кога е запалена първата духовна свет­лина, кога се е появила първата идея за затваряне на пространст­вото – първият архитектурен ми­роглед?
 
Съвременната   наука   няма нито точни,  нито  изчерпателни отговори на тези въпроси. На тях е посветена тази вълнуваща книга, в която авторът пресъздава достоверна историческа картина на култур­ното начало в развитие – до високите нива на цивилизованост, недостигнати и до днес.
 
Архитект и писател, Лила Захариева от дълги години се занимава с изследва­не на най-древните архитектурни паметници на нашата планета. В новата си кни­га тя навлиза в най-отдалечения и неизяснен дял от културната еволюция на чо­вечеството, когато Хомо Сапиенс вероятно е владеел необикновени енергии, чрез които е пренасял колосални каменни блокове, влагани в мегалитната архитекту­ра.
 
В своите изследвания Лила Захариева ползва критичния архитектурен анализ и нейните изводи често оспорват традиционната история.
 
 
 
© 2019 Книгоиздателство "Перо"
Login Form

Забравена парола