Художествена литература
Научна литература
Справочна литература
Литература за деца
Мултимедийни издания
ENG
Виржиния Панова. БЪЛГАРСКО-НЕМСКИ РАЗГОВОРНИК
Разговорниците на "ПЕРО" включват повечето от европейските езици. Те са съобразени с новите политически реалности и най-вече с отварянето на Бъл­гария към Европа и света. Създадени от висококвалифицирани специалисти по съот­ветния език и със задължително консултантско участие на автор от съответна­та страна, те дават извънредно необходими познания на българина, пътуващ в чужбина, и помагат за социално-културното му адаптиране в чуждата ст­рана.
 
Българско-немският разговорник е предназначен за българи, пребива­ващи в немско-говорящите страни, и по-специално в Германия, които пътуват служебно, като туристи, работещи или временно пребивава­щи. Разговорникът е написан предвид тенденцията на разширяващите се немско-български отношения, които имат традиция в нашата исто­рия. Целта е той да се превърне в ежедневен помощник на българина в чужбина. Може да се ползва от хора с елементарни познания по немски език. Разделен е по теми, които са съобразени с най-общите положения при контактуването на българските туристи или команди­ровани служебни лица с една принципно нова среда. Той съвсем не е изчерпателен, но в него са засегнати много нови теми (религия, обра­зование, бизнес и др.), които подлежат на комбиниране една с друга. Самите теми са подбрани така, че да се подчиняват на логиката на нуждите на един пътуващ, като му предлагат готови изрази, думи и евентуални ситуации. В някои случаи след съответните идиоматични или подбрани обичайни изрази следват само най-важните думи по тема­та, и те могат да се използват според личните предпочитания, целите, моментните ситуации и характера на пътуващите по показания вече модел. Индиректно е подсказано поведението, което трябва да се след­ва, специфичният манталитет и психология на евентуалния партньор в диалога или немският начин на живот.
 
Първата част представя в синтезиран вид немската граматика. Послед­ната част – "Запознайте се – Германия" представя историята, култура­та, политиката, икономиката, известните личности и пр. Страниците на разговорната част са разделени на три: в лявата страна е български­ят текст, в средата е немският, в дясната страна е транслитерацията. Тя е съобразена с литературното звучене на думите, тъй като не е възможно да се предадат всички диалекти, на които се говори в Герма­ния, а и във всички немско-говорящи страни.
 
С пожеланието разговорникът да ви бъде полезен и необходим при осъществяването на нови контакти в Германия "Перо" ви пожелава
 
Късмет!
Toi-toi-toi!
 
© 2019 Книгоиздателство "Перо"
Login Form

Забравена парола